RSS feed

CERERE DE INSCRIERE - OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………….
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……….….…..

Nr. de înregistrare ………..…………/……./.…../ 20……


CERERE DE ÎNSCRIERE


Domnule registrator,


Subsemnatul(a) ...................................……………………………………………… domiciliat (ă) în localitatea …………………………..........…… str. ………………………….........……… nr. …......……..……, legitimat (ă) cu CI/BI seria …… nr. .............…………….., CNP …………………………………………, tel./fax ………………...................................…… e-mail: ………….........…………………… prin mandatarul …………….……………………….................................................................................., vă rog să dispuneţi:

OBIECTUL ÎNSCRIERII:
- întabularea* ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
- înscrierea provizorie ** ……..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
- notarea *** …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
- radierea **** ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
IMOBILUL:
este identificat prin Cartea Funciară nr. …………………………………… a comunei/ oraşului/ municipiului ………………..………………………………………………………………………….….… şi numărul cadastral al imobilului…………..…………………………………………………………………..….……………, situat în str. ……..…………………………………………………., nr……..., bl………., scara………., ap…………, comuna/ oraş/ municipiu ………………………………..…………..………………………………………………

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..………………..………………………………………………………….................................................................................................................

Solicit comunicarea răspunsului


prin poştă la sediul BCPI fax


S-a achitat tariful de: ………...……… lei prin chitanţa nr. ……………..……/….….cu codul nr………………………

DATA ………/ ……………….. / 20 …… SEMNĂTURA


-----------------------------------------------------------------------------------------

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.
** Act sub condiţie suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.
*** Incapacitate, act sub condiţie rezolutorie sau cu termen, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar şi asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.
**** Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

0 comentarii: