RSS feed

Program OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCURESTI

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BUCURESTI

Registratura
CARTE FUNCIARA PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

NOTARI SI DELEGATI NOTARIALI AVOCATI, EXECUTORI JUDECATORESTI PUBLIC
SECTOR 1, 2, 5 Luni - vineri 8.30-14.30 Luni - vineri 8.30-14.30 Luni - vineri 8.30-14.30
SECTOR 3, 4, 6 Luni - vineri 8.30-13.00 Luni - vineri 14.00-14.30 Luni - vineri 13.00 - 14.00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

NOTARI AUTORIZATI/ PUBLIC
Registratura CADASTRU Luni-vineri 8:30-09:30 Luni - vineri 09:30-14:30
Registratura CORESPONDENTA Luni, marti, joi, vineri 8:30-16:30 Luni, marti, joi,Vineri 8:30-16:30
Miercuri 8:30-18:30 Miercuri 8:30-18:30

0 comentarii: